Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Grønsaker i parsellhage.

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Me tilbyr:

Kokk og ernæringskokk
  • Vg1, Vg2, Vg3 - Restaurant og matfag/ til kokk (MFY)
Vaksengartnar
  • Vg2 - Landbruk og gartnarnæring retta mot gartnarar
  • Kurs i Gartnarfaget

Ynskjer du opptak for 2024/25 registrerer du søknaden din før 1. mars i vigo.no

Sjå oversikt over vaksenopplæringstilbodet i Vestland fylke.

Her finn du meir informasjon om:

Undervisning og andre læremiddel er gratis for alle som får plass.

Ta gjerne kontakt med Rettleiingstenesta indre Vestland dersom du har spørsmål om søknadsprosess og/eller studieval.

Kokk og ernæringskokk

Vg1, Vg2, Vg3 - Restaurant og matfag/ til kokk (MFY)

Dette er faga for deg som er interessert i servering, matforedling og matproduksjon.

Modulstrukturert opplæring (MFY) er ein måte å organisere opplæring, fram mot fag- og 
sveinebrev, som er betre tilpassa deg som vaksen. 

Hovudopplæringa vil skje meir i bedrift og mindre i skule.
Modulane kan gjennomførast i den rekkefølgja som passar for deg.

Vaksengartnar

Denne utdanninga gir deg kompetanse innan praktisk og teoretisk gartnarfagleg arbeid slik at du kan gå ut i lære i gartnarfaget etter vg2 (fyrste år).

Kursa er samlingsbaserte. Den gir deg innsikt i berekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklinga i samfunnet. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosessar og utviklar praktiske kunnskapar som gartnar. Utdanninga er på deltid og er lagt opp med fysiske samlingar i Ulvik.

Vaksengartnar består av:

  • Fyrste år:

        · Vg2 Landbruk og gartnarnæring, med vekt på gartnarfaga. Det vert sett standpunktkarakterar i alle fag og året vert avslutta med tverrfagleg eksamen.

  • Andre år:

      · Kurs som byggjer på læreplan for tidlegare Vg3 Gartnarfag. Kurset gjev ingen formell kompetanse med standpunktkarakterar og eksamenskarakterar. Det vert gjeve ut eit kursbevis som viser kva deltakarane har fått opplæring i.

Kunnskapsdepartementet fastsette våren 2020 ny opplæringsmodell for gartnarfaget. Dette er ein endring frå eit tre-årig skuleløp som gav yrkeskompetanse, til ein modell som fører til fagbrev. Difor fører ikkje det andre året på vaksengartnaren til formell kompetanse.

Aldersgrensa for inntak er 25 år. Deltakarane må dokumentere tilknyting til næringa. Det er ikkje deltakaravgift. 

Det er krav om kompetanse tilsvarande vg1 naturbruk ved inntak. Dei som ikkje kan dokumentere kompetanse på dette nivået, vert realkompetansevurdert i programfaga før inntak. Deltakarane må også dokumentere kompetanse i fellesfag, tilsvarande læreplanen for studieretninga, før utskriving av vitnemål. 5 års yrkeserfaring gjev fritak frå kravet om fellesfag, dersom søkjaren er 25 år eller eldre (Forskrift til opplæringslova § 1-13, siste ledd).

Fagbrev

Har du erfaring frå eit yrke? Du kan ta fagbrev som praksiskandidat eller fagbrev på jobb.

Søk utdanning

Vaksne kan søkje om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.